Prevencia

Naším skôr dlhodobým cieľom je zvýšiť citlivosť verejnosti voči domácemu násiliu, zlepšiť možnosť pomoci obetiam násilia a nájsť nové možnosti podpory. Snažíme sa:

 •  poukazovať na závažnosť problematiky domáceho násilia, podporovať zákonné vysporiadanie sa s domácim násilím
 •  informovať pomáhajúce profesie ( lekári, policajti, úradníci atď. ), ktorí môžu prísť do kontaktu s obeťami domáceho násilia, o tom, ako najlepšie postupovať,
 •  vybudovať lepšiu komunikáciu medzi pomáhajúcimi inštitúciami, políciou, úradmi, súdmi a ďalšími zainteresovanými.

Sociálna poradňa/sociálna pomoc

Naši sociálni pracovníci v rámci sociálneho programu pre obete domáceho násilia vykonávajú sociálno – právnu poradenskú činnosť, ktorá je zameraná na včasné riešenie problému klientky. Súčasne poskytujeme klientkám tieto služby:

Právne poradenstvo

 •  Spisovanie rôznych právnych návrhov (žiadosť o rozvod manželstva, predbežné opatrenia, trestné oznámenie a pod.)
 •  príprava klientiek na výpoveď na polícii a na súdoch

Sociálne poradenstvo

 •  plánovanie a realizácia krokov spolu s klientkami, ktoré sú potrebné na riešenie vzniknutého problému
 •  zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej núdze a poskytovanie informácií o možnostiach riešenia a usmerňovanie klientiek pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci

Krízová intervencia

 •  stabilizácia klientiek
 •  plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a zdrojov podpory
 •  zabezpečenie dočasného bezpečného ubytovania

Asistencia

 •  pomoc pri zhotovovaní rôznych dokumentov
 •  intervencia na okresných úradoch a iných inštitúciách
 •  sprevádzanie klientiek na súdnych pojednávaniach
 •  zabezpečenie bezpečného ubytovania

Spolupracujeme s políciou, centrami poradensko – psychologických služieb, zariadeniami sociálnych služieb, diagnostickým centrom, zdravotníckymi zariadeniami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími.

Pracujeme aj ambulantne. So žiadosťou o pomoc sa na nás môžu obrátiť aj ženy, ktorí nepotrebujú nevyhnutne azylové ubytovanie, ale iba radu alebo podporu.

Psychoterapia a diagnostika

Domáce násilie zahŕňa fyzické, ako aj psychické, ale aj sexuálne zneužívanie. Zažité alebo pozorované násilie, najmä ak ide o blízku osobu, je natoľko dramatický a ťažký zážitok, že ovplyvní celú osobnosť človeka – jeho sebavedomie, integritu, vzťahy s druhými ľuďmi a schopnosť žiť vlastný život alebo starať sa o deti. Nezanedbateľné sú aj problémy pri dlhodobých rodinných konfliktoch a to najmä predrozvodové, rozvodové a porozvodové spory o deti, ktoré sú touto situáciou taktiež ťažko zasiahnuté.

 •  cieľom diagnostickej práce je rozpoznať individuálne obtiaže klientiek, ktorí zažili domáce násilie na vlastnej koži pre potreby krízovej intervencie alebo psychoterapie.
 •  plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a zdrojov podpory
 •  psychoterapeutická práca s obeťami domáceho násilia je realizovaná v širokom zábere od krízovej intervencie, cez krátkodobú a dlhodobú individuálnu terapiu a relaxácie. Práca psychológov zahŕňa aj podporu vzťahu matka-dieťa.