Cieľom projektu je podpora rozvoja poradenských služieb pre obete domáceho násilia – ženy a ich deti – posilnenie, stabilizácia a udržateľnosť týchto služieb . Projekt je zameraný na rozšírenie a skvalitnenie ambulantných poradenských služieb poskytovaných v Bezpečnom ženskom dome Brána do života – zriadenie pracoviska poradne. Počas realizácie projektu ako aj po ukončení projektu očakávame, že poradňu bude navštevovať vyššie percento žien – obetí domáceho násilia, ktorým bude sprístupnená a poskytovaná pomoc, vrátane predchádzania negatívnym dôsledkom domáceho násilia na žene a deťoch, ich živote a stabilite. Poradňa poskytne bezpečný priestor na riešenie násilia v partnerských vzťahoch a strániaci prístup. Jedná sa o inštitucionálnu podporu špecializovaných poradenských služieb pre ženy, obete domáceho násilia, osamelé a opustené ženy – matky s deťmi a ženy ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Špecializované poradenstvo pre ambulantné klientky bude prístupné svojimi službami denne v samostatnej časti objektu Bezpečného ženského domu v Bratislave- Petržalke, ulica Medveďovej 4 (miesto realizácie). Projektom sa rozšíri poskytovaných služieb tohto zariadenia, inštitucionálne posilní proces poskytovania špecializovaného poradenstva pre ambulantnú klientelu a zároveň rozšíri rozsah poskytovaného poradenstva o možnosť zamerania sa nielen na sociálne a podporné poradenstvo, ale aj na terapeutické a právne poradenstvo.

 

Názov projektu: Rozvoj poradenských služieb BŽD Brána do života

Kód projektu: NFP312040P907

Miesto realizácie projektu: Bratislava V

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie

 

Rozpočet projektu:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

Výška NFP:

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov:

Trvanie aktivít projektu:

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Pre viac informácií pozrite aj www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk