Zariadenie núdzového bývania OZ Brána do života začalo realizovať projekt podprorený z Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Brána k ukončeniu chudoby matiek samoživiteliek

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 09.2022 – 11.2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Informácia o priebehu realizácie projektu.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk