Poradňa Krízového centra Brána do života – Bezpečného ženského domu vznikla 01.09.2018 v rámci projektu pod názvom „ Rozvoj poradenských služieb bezpečného ženského domu Brána do života“ ako reakcia na zvýšený dopyt v rámci komunity práve po tomto druhu služieb.

Poradenské služby realizujeme s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je poskytovanie bezplatného sociálneho, psychologického a právneho poradenstva osobám ohrozeným domácim či partnerským násilím, chudobou a diskrimináciou.

V rámci sociálneho poradenstva ide o pomoc pri zorientovaní sa v systéme štátnych sociálnych dávok a nárokov, príspevkov z nadácií, pomoc s podávaním žiadostí štátnym aj neštátnym inštitúciám, a poradenstvo v oblasti sociálno – právnej ochrany maloletých.

Právne poradenstvo zahŕňa pomoc s vytváraním rôznych návrhov a súdnych podaní v občiansko – právnych a majetkových sporoch, v prípade potreby aj zastupovanie pred súdom.

Psychologické poradenstvo pomáha pri emocionálnom spracúvaní ťažkej životnej situácie, sprevádza klientku pri prežívaných emóciách, poskytuje podporu a posilnenie a mobilizuje vnútorné zdroje klientky. Projekt potrvá do 31.08.2022.