O nás

Filozofia Domova na polceste a Zariadenia núdzového bývania

Zariadenie  vzniklo ako ďalší projekt občianskeho združenia Brána do života. Samotný vznik bol inšpirovaný ideou zriadiť nie ďalšiu ochrannú inštitúciu, ale vytvoriť prostredie čo najviac sa približujúce realite skutočného domova.

Filozofiou zariadenia je poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy a fyzickej osobe, ktorá je ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania iných fyzických osôb (podľa platnej legislatívy Z. č. 448/2008 Z. z.).

KOMU:

 • bývalému klientovi detského domova, reedukačného a resocializačného zariadenia, ktorému sa zrušila (resp. ukončila) ochranná ústavná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti
 • fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení
 • osobe, ktorá  je ohrozená správaním iných fyzických osôb alebo sa stala obeťou správania iných osôb

ČO POSKYTUJEME:

 • ubytovanie na určitý čas
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

ČO ZABEZPEČUJEME:

 • rozvoj pracovných zručností
 • pomoc pri pracovnom uplatnení

VYTVÁRAME PODMIENKY NA:

 • príprava stravy
 • vykonávanie základnej osobnej hygieny
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • záujmovú činnosť

 

KAPACITA ZARIADENIA:

 • 24 klientov nad 18 rokov

 

Sociálne služby poskytujeme celoročnou pobytovou formou.