O projekte

Bezpečný ženský dom  vznikol vďaka spoločnému partnerskému projektu  OZ Domov DÚHA, Bratislavského samosprávneho kraja a Občianskeho združenia Brána do života.

Bezpečný ženský dom je financovaný  z grantu Nórskeho kráľovstva  prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu  spolufinancovaný  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nefinancujúcim  partnerom  z Nórska  je Glamdal Krisesenter IKS.

Programová oblasť  SK09 : Domáce a rodovo podmienené  násilie

Celkové oprávnené výdavky Projektu:  641 007,00 Eur

Celková suma získaná  z projektového grantu : 565 201,00 Eur

Miera projektového grantu:  nepresiahne  88,17 % ( 88% NFM,  15% štátny rozpočet SR )

Spolufinancovanie z vlastných zdrojov partnerov : 75 806,00 Eur

Trvanie projektu:  od 08/2014 do 04/2016

Ciele projektu:  

Primárny cieľ projektu je zriadenie  BŽD – OZ Domov DÚHA  a skvalitnenie bytového štandardu obytných jednotiek a príslušenstva BŽD  – OZ Brána do života, pričom uvedené zariadenia budú poskytovať pomoc, podporu a služby ženám ohrozeným násilím alebo zažívajúce násilie. Pomoc bude poskytnutá aj ich deťom.

Projekt tak reaguje na potrebu vzniku i rozšírenia špecializovaných bezpečných ženských domov, ako aj rozšírenia kapacity existujúcich podporných špecializovaných služieb pre ženy a deti zažívajúce násilie. Dôležitým sa preto javí zvýšenie podielu počtu klientiek, ktoré primárne riešia problém domáceho násilia a až sekundárne bytový problém, pričom uvedená skutočnosť je typická pre stredoeurópsky región. Nemenej podstatné je tiež poskytnúť azyl ženám a ich deťom so zníženou mobilitou.

V BŽD  – Domov DÚHA sa vytvorí  6 rodinných mies a v BŽD Brána do života  je k dispozícii 12 rodinných miest .V oboch zariadeniach ( BŽD ) sa budú  poskytovať  komplexné sociálne  služby, pomoc a podpora ženám a ich deťom ohrozených násilím  alebo zažívajúcim násilie. Ďalej bude vytvorené prostredie aj pre klientky  so zníženou mobilitou ( schodisková plošina, izba  so sociálnym zariadením pre hendikepovanú klientku al. dieťa).

Sekundárny cieľ projektu je saturácia potreby zabezpečenia vzniku špecializovaných bezpečných ženských domov poskytujúcich odborné služby a rozšírenie kapacity. Bratislavský samosprávny kraj ako partner projektu poskytne okrem svojich odborných kapacít a skúseností s vytváraním koncepcií v sociálnej oblasti a sieťovaním príslušných zariadení budovu, ktorá sa zrekonštruuje za účelom vytvorenia BŽD  v zmysle európskych štandardov. OZ Brána do života zabezpečí rozšírenie poskytovaných odborných služieb a v spolupráci s partnermi sieťovanie a umiestnenie klientiek v prospech ich životnej situácie.

Kontakty: 

Občianske združenie DOMOV DÚHA  www.domovduha.sk
Bratislavský samosprávny kraj   www.region-bsk.sk
OZ Brána do života  www.branadozivota.sk
GlamdalKrisesenter IKS   www.glamdalkrisesenter.no