Rozvoj poradenských služieb Bezpečného ženského domu Brána do života

Rozvoj poradenských služieb Bezpečného ženského domu Brána do života

Informácia o realizácii projektu výzvy Prevencia a eliminácia násilia II zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje.

Dňa 1.9.2018 sme začali implementovať projekt s názvom „Rozvoj poradenských služieb Bezpečného ženského domu  Brána do života“ s trvaním do 31.8.2022 v rámci výzvy SO OP Ľudské zdroje MPSVaR SR Prevencia a eliminácia násilia II.

Cieľovou skupinou projektu sú jednotlivci/osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou a sociálnym vylúčením. Hlavnou aktivitou projektu je Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb  slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce.

Schváleným projektom naše združenie má možnosť posilniť poradenské a ambulantné služby najmä pre obete domáceho násilia. Jedná sa o poskytovanie sociálneho, psychologického a právneho poradenstva pre klietky vrátane ich detí. V našej poradni nájdu bezpečie, informácie, radu ako i odborné poradenstvo a pomoc.

Výsledkom projektu je sledovanie počtu účastníkov ohrozených diskrimináciou využívajúcich poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie.

Názov projektu: Rozvoj poradenských služieb Bezpečného ženského domu  Brána do života

Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Trvanie projektu: 1.9.2018 – 31.8.2022

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.ia.gov.sk                        www.esf.gov.sk                     www.employment.gov.sk

 

pdf