Naši sociálni pracovníci v rámci sociálneho programu pre obete domáceho násilia vykonávajú sociálno-právnu poradenskú činnosť, ktorá je zameraná na včasné riešenie problému klienta.

Súčasne poskytujeme klientom tieto služby: Právne poradenstvo
 • Spisovanie rôznych právnych návrhov (žiadosť o rozvod manželstva, predbežné opatrenia, trestné oznámenie a pod.),
 • príprava klientov na výpoveď na polícii a na súdoch.
Sociálne poradenstvo
 • Plánovanie a realizácia krokov spolu s klientom, ktoré sú potrebné na riešenie vzniknutého problému,
 • zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej núdze a poskytovanie informácií o možnostiach riešenia a usmerňovanie klienta pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.
Krízová intervencia
 • Stabilizácia klienta,
 • plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a zdrojov podpory,
 • zabezpečenie dočasného bezpečného ubytovania.
Asistencia
 • Pomoc pri vytváraní rôznych dokumentov,
 • intervencia na okresných úradoch a iných inštitúciách,
 • sprevádzanie klienta na súdnych pojednávaniach,
 • osobná asistencia a intervencia v byte klienta,
 • zabezpečenie bezpečného ubytovania.
Okrem toho spolupracujeme s políciou, centrami poradensko-psychologických služieb, zariadeniami sociálnych služieb, diagnostickým centrom, zdravotníckymi zariadeniami, náhradnými rodinami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími. V Bráne do života pracujeme tiež ambulantne. So žiadosťou o pomoc sa na nás môžu obrátiť aj ľudia, ktorí nepotrebujú nevyhnutne azylové ubytovanie, ale iba radu alebo podporu.