Terapeutická skupina

Terapeutická skupina

V rámci sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie Krízové stredisko “DOM” sa rozhodlo otvoriť podpornú terapeutickú skupinu pre abstinujúcich drogovo závislých.

Terapeutická skupina pre abstinujúcich drogovo závislých

Podporná terapeutická skupina je dôležitým preventívnym faktorom v procese doliečovania drogovo závislých osôb. Skupina umožňuje vytváranie nových, nie rizikových sociálnych vzťahov a kontaktov, ktoré sú pre abstinujúcich veľmi dôležité. Veľakrát sú títo ľudia nepochopení majoritnou spoločnosťou a preto sa ťažko do nej integrujú. Podporná terapeutická skupina im má pomôcť sa ľahšie začleniť do spoločnosti.

  •  Skupina sa koná každú stredu od 18:00 do 19:30
  •  skupina je otvorená pre všetkých, ktorí chcú abstinovať
  •  jedinou podmienkou účasti na skupine je: byť “čistý”
  •  skupinu vedie: Mgr. Marta Špaleková