O nás

O nás

Filozofia Domova na polceste

Domov na polceste vznikol ako ďalší projekt občianskeho združenia Brána do života. Samotný vznik bol inšpirovaný ideou zriadiť nie ďalšiu ochrannú inštitúciu, ale vytvoriť prostredie čo najviac sa približujúce realite skutočného domova.
Filozofiou zariadenia je poskytnutie pomocnej ruky fyzickej osobe v núdzi, pri zapojení sa do bežného života.
Domov na polceste poskytuje sociálnu službu podľa platnej legislatívy (Z. č. 448/2008 Z. z.) .

KOMU:

 • bývalému klientovi detského domova, reedukačného a resocializačného zariadenia, ktorému sa zrušila ( resp. ukončila ) ochranná ústavná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti
 • fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení
 • ČO POSKYTUJEME:
 • ubytovanie na určitý čas
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

ČO ZABEZPEČUJEME:

 • rozvoj pracovných zručností
 • pomoc pri pracovnom uplatnení

VYTVÁRAME PODMIENKY NA:

 • príprava stravy
 • vykonávanie základnej osobnej hygieny
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • záujmovú činnosť